(085) 222 10 84

Leveringsvoorwaarden

ARTIKEL 1:  TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop en verkoop en op alle overeenkomsten tot aanneming/uitvoering van werk van Alfa Ramen + Deuren Zoetermeer B.V. te  Nieuwerkerk a/d IJssel hierna te noemen Alfa. De koper/opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als de koper.

Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Het door de koper zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Overeenkomsten tot aanneming/uitvoering van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop en aanvullingen of wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van Alfa bindend.


ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Alfa zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de koper aanvaard, heeft Alfa het recht het aanbod binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.   A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen, is Alfa gerechtigd deze verhogingen aan de koper door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Alfa worden uitgegeven en in werking treden, dan is Alfa gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de koper in rekening te brengen.
B. Ingeval de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van en beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan drie maanden, is die koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


ARTIKEL 3: INSCHAKELING DERDEN

Alfa is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen. Indien de opdracht met zich meebrengt dat Alfa met meerdere derden dient samen te werken, heeft Alfa het recht een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen.


ARTIKEL 4: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

1. Opgegeven termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht, c.q. de goederen moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige beëindiging van de werkzaamheden dient Alfa derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
3. Het risico betreffende de geleverde goederen gaat over op de koper op het moment van levering.
4. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de koper te leveren, als gevolg van een omstandigheid die voor rekening en risico van de koper komt, behoudt Alfa zich, nadat hij de koper in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken/materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de koper op te slaan. Het voorafgaande laat de verplichting van de koper de koopprijs te voldoen onverlet.
5. Levering  geschiedt éénmalig op een door de koper opgegeven adres, ook al zijn de bestelde zaken door de koper bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De koper staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming.
6. Alfa is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de koper vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.
7. De koper draagt er zorg voor de eventueel voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde vergunningen en dergelijk aanwezig zijn.


ARTIKEL 5:  VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

1. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Alfa niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden is Alfa gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de koper in rekening te brengen.
2. Alle werkzaamheden welke niet uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn omschreven geschieden voor rekening en risico van de koper.
3. Indien tijdens de uitvoering van de door gebruiker aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan Alfa niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft Alfa het recht te vorderen dat de aan Alfa verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Alfa heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Alfa verrichte werkzaamheden.
4. Alle onkosten welke door Alfa worden gemaakt ten verzoeke van de koper komen geheel voor rekening van laatstgenoemd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. De koper draagt er zorg voor dat de werkzaamheden ongehinderd kunnen worden uitgevoerd alsmede voor een goede bereikbaarheid van de plaats waar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Tevens zorgt de koper voor de aanwezigheid van elektriciteit en water op de plaats waar de opdracht dient te worden uitgevoerd.

ARTIKEL 6: RECLAMES

1. De koper is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de goederen tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks en binnen 24 uur ter kennis van Alfa te worden gebracht door middel van een schriftelijke bevestiging. Overige reclames, ook terzake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan Alfa te worden gemeld.
2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Alfa is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.
4. Alfa dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
5. Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van Alfa indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van Alfa indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt de retourzending op een door Alfa te bepalen wijze.
6. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 7.
 

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

1. Alfa kwijt zich van zijn of haar taak zoals van een bedrijf in zijn of haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zijn des woords, behoudens voorzover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, tenzij de verzekering van Alfa de schade dekt. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van derden en/of diens personeelsleden die Alfa bij de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden gebruikt.
2. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Alfa zich die zaken kosteloos te vervangen. Alfa staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de te verwachten levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden wordt de aansprakelijkheid van Alfa – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto kostprijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
4. a)  In alle gevallen is de termijn waarbinnen Alfa tot vergoeding van schade kan worden
 aangesproken beperkt tot zes maanden.
b) Ingeval de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.
5. Zo door Alfa geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen Alfa en koper gelden. Op door Alfa zelf gemonteerde producten wordt op de montage, tenzij anders is overeengekomen, een garantie van 2 jaren verleend.
6. De koper verliest zijn rechten jegens Alfa, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Alfa tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voorzover:
a) voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Alfa strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (goederen dienen inde originele verpakking te worden opgeslagen) van de afgeleverde zaken door de koper;
b) voormelde schade is ontstaan doordat de koper niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.
c) voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de koper aan Alfa zijn verschaft en/of voorgeschreven.
 

ARTIKEL 8: BETALING

1. De door Alfa te leveren goederen en uit te voeren werkzaamheden dienen betaald te worden 35% bij de opdracht, binnen 28 dagen,  50% bij aanvang direct en 15% na de uitvoering van de opdracht, binnen 8 dagen.
2. Betaling dient ook indien conform artikel 4 niet kan worden geleverd te geschieden. Hetzij netto contant of per bank of giro overschrijving.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
a) zal vanaf dat tijdstip aan de koper een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.
b) zal de koper aan Alfa een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom of de wettelijke rente indien die hoger is. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
c) zal de koper, na daartoe door Alfa te zijn gemaand, terzake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 75,00
4. Ter keuze van Alfa kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
5. Indien de koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Alfa bevoegd de nakoming van de jegens de koper aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebrek/verzuim zijn indien Alfa het redelijk vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de koper te twijfelen.
6.  Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. De koper wordt geacht de faktuur te hebben aannvaard, indien niet binnen acht dagen schriftelijk gemotiveerde bezwaren omtrent de faktuur aan Alfa kenbaar zijn gemaakt
8. Ondergeschikte gebreken, het ontbreken van kleine onderdelen, glasbreuk en dergelijke geven de koper geen recht op uitstel van betaling.

 

ARTIKEL 9: EIGENDOM ONTWERPEN

1. Alfa is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom terzake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, en dergelijke.
2. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Alfa verschuldigde, komt aan de koper terzake het voorgaande een gebruiksrecht toe.


ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alfa behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de koper aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de verbruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen terzake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen terzake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de koper.
2. Ingeval Alfa een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de terzake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Alfa vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3. De koper is verplicht Alfa terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

ARTIKEL 11: PAND/WARRANTAGE

De koper is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Alfa kan alsdan terstond, zonder tot enig ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Alfa op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.


ARTIKEL 12: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de koper en Alfa gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.


ARTIKEL 13: WANPRESTATIE/VERZUIM

1. In geval nakoming van datgene waartoe Alfa krachtens de met de koper gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Alfa, en/of hem voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en toeleveranciers, is Alfa gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de koper gedurende een door Alfa te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de koper gehouden aan diens verplichtingen jegens Alfa te voldoen.
2. Als omstandigheid waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare tekortkoming zal onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Alfa, diens toeleveranciers of derden die door Alfa voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3. Ingeval de koper op enigerlei wijze tegenover Alfa in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de koper, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enig contract aan Alfa verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.


ARTIKEL 14: ANNULERING/ONTBINDING

1. De koper doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens lid twee van dit artikel is overeengekomen.
2. Annulering door de koper is slechts mogelijk indien Alfa daarin toestemt. Alsdan is de koper aan Alfa, naast vergoeding van tenminste 20% van de koopsom of aanneemsom, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, ongeacht of deze zijn bewerkt of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De koper is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Alfa terzake.
3. Door de koper reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.


ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1. Op de tussen Alfa en de koper gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomstenvoortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde  Nederlandse rechter, zij het dat Alfa de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de koper woont en/of gevestigd is.

578