(085) 222 10 84

Omnika jalouzieën

Alfa garandeert de “Omnika jaloezieën”, gefabriceerd onder licentie van Dojglass, op de
navolgende voorwaarden:

 1. De standaard garantiebepalingen van Alfa zijn onverkort van toepassing. Voor zover daarvan hieronder niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. De eenheid wordt gegarandeerd op materiaal- en/of fabricage fouten. Dit houdt in dat gedurende 5 jaar na aankoop gebreken, die kennelijk te wijten zijn aan ondeugdelijkheid van verwerkt materiaal- en/of fabricage fouten, hersteld zullen worden met inachtneming van het volgende: In geval van een garantieverlening ten aanzien van een door Alfa geleverde eenheid zal door Alfa een nieuwe eenheid van dezelfde afmeting en samenstelling geleverd worden.
 2. Als bijdrage in de herplaatsingskosten wordt een bedrag van maximaal €15,00 per mtr2 vergoed. Op de onderdelen buiten op de “Omnika jaloezie” is in afwijking op bovenstaand een garantie van 2 jaar van toepassing. Voorbeelden hiervan zijn de ketting of draaiknop buitenbediening of de infrarood afstandbediening of drukknop. Voor de elektromotor geldt een garantie termijn van 3 jaar.
 3. Deze garantie is niet van kracht, indien de “Omnika jaloezie” wordt geplaatst in beweegbare delen zoals ramen en deuren, industriële toepassingen of rollend materieel dan wel andere transportmiddelen.
 4. Deze garantie vervalt, indien de “Omnika jaloezie” op een andere wijze wordt behandeld dan een behoorlijk gebruik onder normale omstandigheden met zich meebrengt.
 5. Eventuele materiaal- en/of fabricagefouten aan de “Omnika jaloezie” dienen op straffe van verval van deze garantie direct, doch uiterlijk binnen 1 maand na de dag waarop de fout geconstateerd is respectievelijk redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, te worden gemeld aan Alfa.
 6. De onder 1 tm 4 genoemde garantie wordt gegeven onder voorwaarde dat de plaatsing voldoet aan de eisen gesteld in de Nederlandse normen NEN-2608, NEN-3576 en NPR-3577, of anders dan de genoemde plaatsingsvoorschriften, mits door Alfa schriftelijk geaccepteerd en naar strekking gelijkwaardig, dan wel kwalitatief beter dan de genoemde plaatsingsvoorschriften. Aanvullende plaatsingsvoorschriften aangaande de “Omnika jaloezie” zijn te vinden in het technische handboek en bij twijfel te overleggen met Alfa.
 7. De afnemer van Alfa wordt geacht op de hoogte te zijn van alle plaatsings- en onderhoudvoorschriften alsmede zijn eventuele afnemer(s) van de inhoud daarvan op de hoogte te hebben gebracht.
 8. Van garantie is uitgesloten alle schade aan de eenheid die het gevolg is van:
  1. bouwtechnische oorzaken, zoals verzakkingen van het gebouw als gevolg waarvan zich spanning in het glas voordoet;
  2. vervormingen en/of veranderingen van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook (uitnemen en herplaatsen van de glaseenheid daaronder begrepen);
  3. mechanische oorzaken zoals geweld van buitenaf, vergruizen, afslijpen of bijwerken van de eenheid daaronder begrepen;
  4. het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de isolerende dubbelglas eenheid (beplakken met folie of aanbrengen van schilderwerk op het glas daaronder begrepen;
  5. onvoldoende onderhoud aan de omringende constructie en/of aan de sponningafdichting;
  6. het blootgesteld worden aan extreme chemische invloeden, die de randafdichting van de eenheid kunnen aantasten;
  7. thermische oorzaken: breuk als gevolg van spanning die ontstaan is door plaatselijke of gedeeltelijke verwarming van de eenheid waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan.
 9. Geen garantie wordt verleend voor:
  1. eenheden met 1 of meer bladen figuur en/of draadglas;
  2. eenheden voor niet verticale plaatsing;
  3. eenheden bestemd voor industrieel gebruik, inclusief zwembaden tenzij met de fabrikant schriftelijk anders is overeengekomen;
  4. onvolkomenheden en/of afwijkingen in de isolerende dubbelglas eenheid dan wel in de samenstellende delen daarvan die vallen binnen de tolerantie zoals vermeld in de Nederlandse normen NEN-2608, NEN-3567 en NEN-3264;
  5. vertekeningen zowel bij doorzicht als bij reflectie als gevolg van eigenschappen inherent aan glassoorten en/of combinatie, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties, barometrische drukverschillen, temperatuurverschillen en geografische hoogte verschillen;
  6. het zichtbaar zijn van kleurbanden en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie.
 10. Geen garantie wordt verleend indien en zolang niet volledig voldoening van de facturen van de fabrikant heeft plaatsgevonden.
 11. De garantieclaim moet te allen tijde worden ingediend via Alfa , dat wil zeggen degene van wie u het glas gekocht heeft en wiens naam en adres op de factuur van Alfa vermeld staat.
 12. Als door de garantienemer geen acceptatie van zijn schademelding valt te bereiken, bijvoorbeeld doordat het plaatsingsbedrijf is opgeheven, dan dient de schade schriftelijk gemeld te worden bij HGB.
586