(085) 222 10 84

Garantiecertificaat Keralit gevel- en dakrandpanelen

Heering Kunststof Profielen B.V. (“Heering”) garandeert voor Keralit gevel- en dakrandpanelen (“product”) overeenkomstig dit garantiecertificaat de volgende eigenschappen gedurende een periode van 10 jaar na levering daarvan aan de koper en/of gebruiker van het product (“wederpartij”) door of namens Keralit:

Kleurstabiliteit

Het product wordt getest op kleurstabiliteit overeenkomstig de versnelde verweringstesten uitgevoerd volgens de norm NEN-ISO 105-A02/3. De werkelijke prestaties van het product hangen af van de feitelijke omstandigheden en de hoeveelheid lichtinval op het product op de gebruikslocatie. Geringe kleurveranderingen mogen een maximale teruggang hebben naar schaal 4,
conform NEN ISO 105-A02/3; egaal en niet vlekkerig.

Vrij van delaminatie en kromtrekking

Het product is vrij van delaminatie en kromtrekking bij inachtneming van de opslag- en verwerkingsvoorschriften.

Vrij van gebreken

Hieronder wordt verstaan overige materiaal- en/of productiefouten toerekenbaar aan Heering die resulteren in een kwaliteit van het product die lager is dan voorgeschreven door de wet of dan wederpartij op grond van de overeenkomst mag verwachten.

De afwezigheid van één of meerdere eigenschappen zoals hierboven genoemd wordt verder aangeduid als “gebrek”. De voorwaarden zoals weergegeven op de volgende pagina of de achterkant van dit document, zijn onlosmakelijk van toepassing op dit certificaat.

Inhoud garantie

Heering herstelt een gebrek door middel van A) kosteloze levering van een nieuw product (inclusief transport naar de betreffende bouwplaats of handelaar); of B) herstel van het gebrek op locatie, indien dat naar het redelijke oordeel van Heering technisch mogelijk is; of C) het voldoen van een vergoeding ter compensatie met inachtneming van de gebruiksperiode. Heering heeft het recht tussen de garantieverplichtingen zoals bedoeld onder A), B) en C) (hierna “garantieverplichting”) te kiezen. De garantieduur op een nieuw geleverd product of hersteld product zoals bedoeld onder A) en B), geldt tot afloop van de oorspronkelijke garantieperiode. Indien Heering kiest voor garantieverplichting sub A), is Heering slechts gehouden tot levering van een zoveel als mogelijk gelijkende productkleur maar niet tot een identieke productkleur (onderlinge productiepartijen kunnen immers onderling verschillen). Indien Heering kiest voor garantieverplichting sub B), stelt wederpartij Heering in staat om het herstel uit te kunnen (laten) voeren. Voor zowel garantieverplichting A) als B) geldt dat het product met gebrek kosteloos retour zal worden genomen. Indien Heering kiest voor garantieverplichting sub C), vervalt iedere verplichting voor Heering tot enige garantieverplichting voor de resterende garantieperiode. Het maximum van de vergoeding zoals bedoeld onder garantieverplichting C) is gelijk aan de feitelijke inkoopprijs (excl. BTW) volgens de aankoopfactuur zoals voldaan door wederpartij. Deze vergoeding zal in totaal nimmer meer bedragen dan EUR 50.000,- (vijftigduizend) per project. Deze garantie is uitsluitend overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar van de bouwlocatie waar het product oorspronkelijk is gemonteerd, op voorwaarde dat het product op die bouwlocatie gemonteerd blijft. De verplichting(en) van Heering voor enig gebrek aan het onder deze productgarantie geleverde product, respectievelijke enige andere tekortkoming uit welke hoofden dan ook, strekt niet verder dan de in dit certificaat genoemde garantieverplichting. Alle overige vorderingen door wederpartij tot compensatie zijn uitgesloten.

Aansprakelijkheid

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie indien A) het product niet strikt conform de verwerkingsvoorschriften en principedetails zijn verwerkt; B) het product niet in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Estland, Finland, Groot-Brittannië , Ierland, IJsland, Letland, Litouwen, Noorwegen, Polen, Zweden, Slowakije, Tsjechische Republiek of Wit Rusland is gemonteerd; C) het product reeds voor verwerking zichtbare gebreken vertoonde; D) het product ruw en ondeskundig gebruikt of verwerkt is; E) het product voor andere doeleinden is toegepast als waar het volgens de feitelijke en gangbare normen voor geschikt is; F) het product onoordeelkundig is onderhouden of door milieu- cq. andere invloeden welke buiten de invloedssfeer van Heering liggen; G) aan het product opzettelijk schade is aangebracht. H) Te late melding van het gebrek als hieronder omschreven. I) Heering of een eventueel door Heering in te schakelen hulppersoon niet in de gelegenheid wordt gesteld het betreffende product en/of bouwproject te inspecteren.

Procedure

Schadegevallen dienen uiterlijk 30 dagen na constatering schriftelijk te worden gemeld bij de Heering. Hierbij dient te worden aangeleverd:

  • -  Een duidelijke foto van het product inclusief gebrek

  • -  Het factuurnummer inclusief de leveringsdatum

  • -  De datum van schadeconstatering

  • -  Het aantal defecte panelen

  • -  Het adres van de locatie waar het product is gemonteerd

    Heering Kunststof Profielen BV

    Postbus 57 Tel. 0523 – 615631 NL 7700 AB Dedemsvaart Fax. 0523 – 612668

info@heering.eu www.heering.eu 

657